ตอนที่ 17 กรณีศึกษาตัวอย่างระบบต่างๆ

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ระบบปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2