ตอนที่ 13 ซีเนอร์ไดโอด รีดสวิตซ์

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร ประจำปีการศึกษา 2554 – 1