ตอนที่ 13 หลักการประกอบอาหารจากถั่วเมล็ดแห้ง

 

อ.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2550-1