ตอนที่ 14 บัชเชอร์ หูฟัง ไทริสเตอร์

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร ประจำปีการศึกษา 2554 – 1