ตอนที่ 14 หลักการประกอบอาหารจากไข่และน้ำมัน

 

อ.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2550-1