ตอนที่ 15 หลักการประกอบอาหารจักผักและผลไม้

 

อ.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2550-1