ตอนที่ 12 การใช้งานอินเตอร์รัพและการออกแบบ

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1