ตอนที่ 14 โครงสร้างการทำงาน กลุ่มคำสั่ง สัญญาณการเชื่อมต่อ (1)

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1