ตอนที่ 16 ดอกเบญจมาศจากสบู่

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2