ตอนที่ 03 การพันผ้าโชว์ด้วยผ้าไทยภาคใต้

 

อ.ธวัชชัย แสงน้ำเพชร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา พันผูกผ้าสวย ประจำปีการศึกษา 2550 – 2