ตอนที่ 06 การพันผ้าโชว์ในงานเทศกาล

 

อ.ธวัชชัย แสงน้ำเพชร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา พันผูกผ้าสวย ประจำปีการศึกษา 2550 – 2