ตอนที่ 07 การจัดผ้าและพันหุ่นโชว์

 

อ.ธวัชชัย แสงน้ำเพชร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา พันผูกผ้าสวย ประจำปีการศึกษา 2550 – 2