ตอนที่ 13 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM รถประหยัดเชื่อเพลิง

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2