ตอนที่ 17 เครื่องเสียบลูกชิ้นและเครื่องจักรตอกไม้ไผ่

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2