ตอนที่ 04 การวาดคน ใบหน้า ร่างกาย เด็ก ผู้ใหญ่ การแสดงอารมณ์ 2

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2550 – 2