ตอนที่ 06 การเปิดจินตนาการออกแบบ วาดการ์ตูนที่ชอบ

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2550 – 2