ตอนที่ 07 การฝึกระบายสี 1

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2550 – 2