ตอนที่ 08 การนำไปใช้และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2551-1