ตอนที่ 02 สำนวนน่ารู้ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน (Greeting & Introducing)

 

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ภาษาพาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2551-1