ตอนที่ 03 การกล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ อวยพร (Taking leave/Thank you/Apologies/Good)

 

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ภาษาพาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2551-1