ตอนที่ 04 การแสดงความยินดี เชื่อเชิญ เสนอแนะ (Congratulation/Invitation/Making suggestion)

 

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ภาษาพาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2551-1