ตอนที่ 05 การเสนอความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือ (Offering/Asking for help)

 

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ภาษาพาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2551-1