ตอนที่ 02 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม

 

อ.ระวิวรรณ ธรณี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ภาษาสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ประจำปีการศึกษา 2551 – 1