ตอนที่ 01 แนวคิดพื้นฐานสิ่งแวดล้อมด้านการจัดจำหน่ายในการกำหนดนโยบายการจัดจำหน่าย

 

ผศ.จารุณี กมลขันติธร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา นโยบายการจัดจำหน่าย ประจำปีการศึกษา 2551 – 1