• Home »
  • ปีการศึกษา 2551/1 »
  • ตอนที่ 08 การพัฒนาเอ็มมิลล์เหล็กกล้าและการวิเคราะห์เชื้อเพลิงเป็นไอน้ำ

ตอนที่ 08 การพัฒนาเอ็มมิลล์เหล็กกล้าและการวิเคราะห์เชื้อเพลิงเป็นไอน้ำ

 

ผศ.จุฑา พีระพัชระและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1