ตอนที่ 11 งานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี:ศูนย์คลีนิคเทคโนโลยี 2

 

ผศ.จุฑา พีระพัชระและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1