ตอนที่ 12 งานวิจัยสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

 

ผศ.จุฑา พีระพัชระและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1