ตอนที่ 01 วาดภาพประกอบนิทาน (1)

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนภาพประกอบ ประจำปีการศึกษา 2551 – 1