ตอนที่ 03 วาดภาพประกอบหนังสือ (1)

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนภาพประกอบ ประจำปีการศึกษา 2551 – 1