ตอนที่ 06 วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก (2)

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนภาพประกอบ ประจำปีการศึกษา 2551 – 1