ตอนที่ 01 หลักการพูดเบื้องต้น/องค์ประกอบของการพูด

 

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปะการพูด ประจำปีการศึกษา 2551 – 1