ตอนที่ 10 โปรตีนกับการประกอบอาหารและโภชนาการ

 

อ.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา หลัการประกอบอาหารและโภชนาการ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1