ตอนที่ 06 ออกแบบเครื่องประดับจากลูกปัด

 

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการค้า ประจำปีการศึกษา 2551 – 1