ตอนที่ 04 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 4

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2555-2