ตอนที่ 05 การออกแบบระบบการเรียนการสอน

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2555-2