ตอนที่ 06 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 6

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2555-2