ตอนที่ 07 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 7

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2555-2