2552-2 ตอนที่ 10 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมและแครกเกอร์จากข้าวหอมนิล

2552-2 ตอนที่ 10 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมและแครกเกอร์จากข้าวหอมนิล (2015 views)
โดย ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
E-Learning RMUTP ปีการศึกษา 2/2552 | ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
Embed
Source File
Url
http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=688
แสดงความเห็น | ดูกระดานข่าว
 

Related (สื่อที่เกี่ยวข้อง)