• ตอนที่ 03 การจำและการลืม

    ตอนที่ 03 การจำและการลืม

      ผศ.นุชนาฎ ผ่องพุฒิ และคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา หลักการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2550-1