ภาษา Language

สนุกกับภาษา

อ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อ.สุธีกานต์ มีชำนาญ  คณะศิลปศาสตร์

ศิลปะการพูด

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์