Articles Posted in the " อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 " Category


  • ตอนที่ 07 ปากหม้อญวน

    ตอนที่ 07 ปากหม้อญวน

    ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 – 1


  • ตอนที่ 06 สเต็กไก่ม้วน

    ตอนที่ 06 สเต็กไก่ม้วน

    ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 – 1