เพิ่มพูนความรู้ผ่านวิดีโอสื่อการสอน

วิดีโอสื่อการสอนเป็นรากฐานสำคัญของหลักสูตรแบบผสมผสาน และเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางปัญญา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก

Top View

Categories

วิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
อาหาร
ภาษา
วิจัย
หัตถกรรม
เทคโนโลยี
อื่น ๆ