วิทยาศาสตร์

ความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อ.ขนิษฐา  ดีสุบิน  คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน

ผศ.ชมพูนุช  เผื่อนภิภพ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ดร.พรภัทร์  ศิริธรรมกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์