Articles Posted in the " สร้างสรรค์งานผ้า " Category

  • ตอนที่ 10 เทคนิคการรีดผ้า

    ตอนที่ 10 เทคนิคการรีดผ้า

    อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า ประจำปีการศึกษา 2553 – 1


  • ตอนที่ 9 กล่องอเนกประสงค์

    ตอนที่ 9 กล่องอเนกประสงค์

    อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า ประจำปีการศึกษา 2553 – 1