Articles Posted in the " ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 6 " Category


  • ตอนที่ 8 ดอกลิลลี่จากแครอท

    ตอนที่ 8 ดอกลิลลี่จากแครอท

    ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ศิลปการแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1