Articles Posted in the " ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 7 " Category

  • ตอนที่ 9 ดอกบัวจากส้มโอ

    ตอนที่ 9 ดอกบัวจากส้มโอ

    ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ศิลปการแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 – 1