Articles Posted in the " ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน " Category


 • ตอนที่ 07 การสนทนาทางโทรศัพท์

  ตอนที่ 07 การสนทนาทางโทรศัพท์

  อาจารย์สุธีกานต์ มีชำนาญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 1 • ตอนที่ 05 การสั่งอาหาร

  ตอนที่ 05 การสั่งอาหาร

  อาจารย์สุธีกานต์ มีชำนาญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 1


 • ตอนที่ 04 การต่อรองราคาสินค้า

  ตอนที่ 04 การต่อรองราคาสินค้า

  อาจารย์สุธีกานต์ มีชำนาญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 1