Articles Posted in the " การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 1 " Category


 • ตอนที่ 16 ดอกผีเสื้อจากสบู่

  ตอนที่ 16 ดอกผีเสื้อจากสบู่

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1


 • ตอนที่ 15 ดอกกุหลาบจากสบู่

  ตอนที่ 15 ดอกกุหลาบจากสบู่

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1


 • ตอนที่ 14 ดอกบัวหลวงจากสบู่

  ตอนที่ 14 ดอกบัวหลวงจากสบู่

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1


 • ตอนที่ 13 ดอกบัวจากสายสบู่

  ตอนที่ 13 ดอกบัวจากสายสบู่

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1