Articles Posted in the " หลักการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ " Category
  • ตอนที่ 13 กระบวนการถ่ายทอด 2

    ตอนที่ 13 กระบวนการถ่ายทอด 2

      ผศ.นุชนาฎ ผ่องพุฒิ และคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา หลักการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2550-1


  • ตอนที่ 12 กระบวนการถ่ายทอด 1

    ตอนที่ 12 กระบวนการถ่ายทอด 1

      ผศ.นุชนาฎ ผ่องพุฒิ และคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา หลักการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2550-1