Articles Posted in the " อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 5 " Category • ตอนที่ 12 แฮมชีสโครเก็ต

  ตอนที่ 12 แฮมชีสโครเก็ต

    ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1


 • ตอนที่ 11 ไก่ซอสส้ม สลัด

  ตอนที่ 11 ไก่ซอสส้ม สลัด

    ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1


 • ตอนที่ 10 พาสต้าอบสับปะรด

  ตอนที่ 10 พาสต้าอบสับปะรด

    ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1